Ymddiriedolaeth St Giles Cymru


“Nid yw gwasanaethau eraill yn cynnig yr hyn mae Ymddiriedolaeth St Giles yn ei gynnig, sef amser a chefnogaeth ddi-ben-draw i gleientiaid. Maen nhw’n cydnabod y gall gymryd blynyddoedd i rywun newid cyfeiriad eu bywyd.” - Lee Dutton, cyn-gleient a Gweithiwr achosion erbyn hyn i Ymddiriedolaeth St Giles Cymru.

Gyda chyllid gan Sefydliad y Waterloo Foundation, dechreuodd Ymddiriedolaeth St Giles Cymru, sy’n gweithredu yng Nghaerdydd, yn 2013 ac mae’n cynnig cefnogaeth wedi’i theilwra i bobl yn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru. Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phartneriaid ac asiantaethau i sicrhau ein bod yn ateb anghenion lleol. Mae’r rhain yn amrywiol ac yn wahanol i rai Lloegr – gan gynnwys materion tlodi gwledig a chymunedau canol dinas difreintiedig. Mae gan y tîm doreth o wybodaeth a phrofiad lleol sydd wedi bod yn hollbwysig wrth ateb yr anghenion hyn. Mae’r gwaith yn defnyddio ein dull gweithredu dan arweiniad cymheiriaid lle caiff cleientiaid gyfle i hyfforddi fel gweithwyr proffesiynol sydd yn eu tro’n gallu cynnig cefnogaeth i eraill.

Gwaith gyda throseddwyr

O fis Mai 2015, mae Ymddiriedolaeth St Giles Cymru wedi bod yn gweithio o dan Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, dan arweiniad Working Links, i ddarparu cefnogaeth adsefydlu yn y ddalfa mewn carchardai ar draws Cymru i helpu lleihau aildroseddu. Ein rôl ni yw darparu gwasanaethau adsefydlu i unigolion sydd ar ddedfryd. Mae’r gwasanaeth yn cynnig help i garcharorion gydag ystod o faterion gan gynnwys tai, addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, cyngor am arian a dyled ac atgyfeiriadau at wasanaethau arbenigol sy’n cynnig cefnogaeth wedi’i theilwra’n fwy. Mae’n defnyddio ein dull gweithredu dan arweiniad cymheiriaid wrth recriwtio, hyfforddi a chyflogi troseddwyr yn y carchardai hyn sy’n cefnogi ein timau adsefydlu ac yn cynyddu eu gobeithion eu hunain o ran sgiliau a chyflogaeth drwy eu gwaith. Cynigir cefnogaeth yn y gymuned hefyd i bobl sy’n gadael y carchar a chyn-droseddwyr er mwyn eu helpu i ailsefydlu yn y gymuned ac atal aildroseddu. Mae’r gwaith hwn yn ymwneud yn nodweddiadol â thai, budd-daliadau lles ac iechyd. Mae’r gweithwyr achosion – gyda chefnogaeth mentoriaid cymheiriaid a gwirfoddolwyr – yn cynnig help ymarferol ac atgyfeiriadau at wasanaethau cefnogaeth eraill yn dilyn rhyddhau i’r gymuned a hynny am gyfnod mor hir ag y mae ei angen ar y cleient.

Gwaith ataliol

Gamechangers Cymru - Ers 2015, rydym yn darparu ein Rhaglen Gamechangers gyda nawdd Barclays sy’n cynnig cefnogaeth i deuluoedd o dan anfantais ddybryd yng Nghaerdydd a’r ardal o amgylch y ddinas. Mae’r gwaith yn cefnogi teuluoedd i oresgyn rhwystrau megis problemau tai, dyled a diweithdra hirdymor er mwyn eu helpu i symud tuag at annibyniaeth a chyflogaeth. Mae’r gwasanaeth yn llenwi bwlch sy’n cael ei adael yn aml gan asiantaethau statudol drwy gynnig cefnogaeth ddwys i rai o’r teuluoedd mwyaf cymhleth a difreintiedig yng Nghaerdydd.